För dig som deltar i PERHIT

PERHIT-studien – en randomiserad studie om personcentrerad vård, högt blodtryck och informationsteknologi

Information om PERHIT till deltagande patienter

PERHIT (PERson-centredness in Hypertension management using Information Technology) är en randomiserad studie om högt blodtryck och informationsteknologi i primärvården. Studien är godkänd av etikprövningsnämnden och vi har fått finansiering från Vetenskapsrådet, Kamprad och Hjärt- Lungfonden. Vi har inkluderat patienter från deltagande vårdcentraler i Region Skåne, Västra Götaland, Östergötland och Jönköping. Studien kommer att pågå 2018-2020. Det är ett samarbete mellan Universiteten i Lund, Göteborg och Linköping. PERHIT administreras via Kliniska Studier Sverige – Forum Söder.
Här kommer information till dig som deltar i PERHIT att läggas upp.

Personcentrerad vård i denna studie innebär att patienten får redskap att själv kunna mäta och följa upp sitt blodtryck. Med hjälp av kurvor som kan nås via internet kan patienten se hur blodtrycket varierar i förhållande till sitt välmående och sina dagliga aktiviteter såsom t ex sömn, fysisk aktivitet och stress. På detta sätt respekteras och bekräftas personens upplevelse och tolkning av blodtrycket och patienten blir väl förberedd inför besök hos sin läkare eller sjuksköterska. Vården blir individanpassad och patienten får individuella råd för hur blodtrycket bäst skall behandlas. Patientens erfarenheter ges uppmärksamhet liksom det professionella perspektivet för den preventiva behandlingen. Att patienten blir mer självständig i kontroll, behandling och uppföljning är angeläget då högt blodtryck är en riskfaktor som skall behandlas under lång tid för att undvika hjärt-kärlkomplikationer.

De tre hörnstenarna i personcentrerad vård är Partnerskap, Berättelse, Dokumentation

Film om hur du startar blodtrycksmätaren.

Film om hur du mäter ditt blodtryck.

Vad är CQ?

Att svara på frågorna i CQ

Svara på frågor i en Java-mobil

Se dina svar i CQ som kurvdiagram

Installera CQ på en iPhone

Installera CQ på en Androidmobil

Installera CQ i en Java-mobil

Frågor och Svar
om PERHIT

Sektionen utökas löpande.

Var genomförs studien?
Vid vårdcentraler i Skåne, Västra Götaland, Jönköping och Östergötland.
Varför görs studien?
Vår projektidé är att såväl patient som läkare/sjuksköterska ges ett verktyg för att bättre förstå samband mellan blodtrycksnivå och det dagliga livet. Patienterna registrerar sitt blodtryck dagligen via sin mobiltelefon, samtidigt registrerar de exempelvis fysisk aktivitet, tablettintag och hur de har mått under dagen. Till detta kommer olika former av uppmuntrande meddelanden och påminnelser. Patient och läkare/sjuksköterska får på detta sätt kunskap om hur blodtrycket hos den enskilde individen påverkas av olika faktorer och kan använda uppföljningen för att motivera/bli motiverad att följa ordinerad behandling för att nå ett bra behandlingsresultat. Vården får också bra förutsättningar att skapa ett personcentrerat förhållningssätt; patienten dokumenterar genom självrapportering i mobiltelefonen, kan beskriva sitt hälsotillstånd väl inför besök i sjukvården, och blir därigenom en aktiv samarbetspartner. Vårt system ger också en unik möjlighet att registrera och ge ny kunskap om blodtrycksvariation över längre tid. Det är en fördel då hjärt-kärlkomplikationer av högt blodtryck inte bara beror på blodtrycksnivån per se, utan även på blodtrycksvariationen.

Patienterna använder sin egen mobiltelefon och verktyget (systemet) är anpassat till såväl moderna smartphones som äldre typer av mobiltelefoner. Det är ett interaktivt system med hög säkerhet.

Systemet består av:

  1. En IT-plattform för självrapportering
  2. Hemblodtrycksmätare, validerad enligt European Society of Hypertension
  3. Ett webbaserat feedbacksystem som i grafer via internet visar insamlade självrapporterade data.
Hur många patienter deltar i studien?
Drygt 450 patienter i aktiv grupp och lika många i kontrollgrupp kommer att genomgå noggranna återkommande undersökningar, laboratorieprov och enkäter med uppföljning under ett år.
Vem kan delta i studien?
Inklusionkriterier Exklusionskriterier
18 år eller äldre Sekundär hypertoni
Diagnostiserad hypertoni före inklusion i studien Terminal sjukdom
Minst ett läkemedel mot högt blodtryck Graviditet
Förstå svenska i tal och skrift Nedsatta kognitiva funktioner
Tillgång till mobiltelefon (såväl moderna smartphones som äldre typer av mobiltelefoner) Nedsatt syn (så att text på mobiltelefon ej kan läsas)
Patient vid någon vårdcentral i någon av de tre deltagande regionerna (Skåne, Västra Götaland, Jönköping, eller Östergötland) Psykotisk sjukdom

 

Vad ska göras under studien?
Studien genomförs som en randomiserad, kontrollerad multicenterstudie. Randomisering på individnivå görs efter baslinjemätning.
Tillvägagångssätt
Uppstartsmöte för personal före studiestart
Besök med patient, läkare eller sjuksköterska enligt rutin på respektive vårdcentral för uppföljning av hypertonipatienter.

Besök 1
Informerat samtycke
Baslinjemätning Ålder, kön, utbildning, blodtryck, längd, vikt, tid sedan diagnostiserad hypertoni, rökning, BMI, diabetes, läkemedel, hjärtkärlsjukdomar i släkten.
Standardiserade enkäter: Patients’ perceived risk of hypertension. General Self-Efficacy Scale (GSE), Health-related Quality of life-SF36, the Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ). Enkäter fylls i elektroniskt.
Blodprover: kolesterol, kreatinin, cystatin C, HbA1c
Interventionsgrupp får utbildning om CQ systemet
Mellan besök 1 och 2 uppföljning av rapportering i CQ 1-2 gånger per vecka för interventionspatienter.

Besök 2
Uppföljning efter 8 veckor: blodtryck, vikt, rökning, urval av standardiserade enkäter och blodprover, enligt ovan. Uppföljning av rapportering i CQ för interventionspatienter.

Besök 3
Efter ett år: blodtryck, vikt, rökning, urval av standardiserade enkäter och blodprover, enligt ovan.
Fokusgruppsintervjuer med en liten grupp patienter och läkare/sjuksköterskor i slutet av studien för att utvärdera patienters och vårdpersonalens erfarenheter av systemet.